Podpis elektroniczny

Denzel Polska

Bezpieczny podpis elektroniczny

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku (o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne, którzy są zobowiązani do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich korekt w postaci elektronicznej, będą musieli je opatrzyć podpisem elektronicznym.

Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny możemy w Państwa imieniu składać deklaracje ZUS, a tym samych odciążyć Państwa od spraw formalnych związanych ze zdobyciem podpisu elektronicznego, jak również zwolnić Państwa budżet od opłat związanych z uzyskaniem oraz odnawianiem tegoż podpisu.

Do opatrywania deklaracji podpisem elektronicznym przez naszą firmę wystarczy Państwa pisemne upoważnienie. Warto podkreślić, że w związku z postępującą elektronizacją działalności gospodarczej i życia publicznego, bezpieczny podpis elektroniczny ma coraz szersze zastosowanie. Możemy użyć go m.in. do:

  • składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną;
  • elektronicznej wymiany informacji z administracją publiczną;
  • wystawiania faktur elektronicznych.