Pełna księgowość

Denzel Polska

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych firmy w każdym zakresie i wymiarze poprzez wyłączenie księgowości ze struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Korzyści ze współpracy w zakresie pełnej księgowości:

 • zwiększenie koncentracji na obszarach strategicznych przedsiębiorstwa;
 • redukcja kosztów zatrudnienia, wyposażenia stanowisk pracy;
 • dostęp do bieżącej wiedzy i najnowszych przepisów bez konieczności ponoszenia nakładów na szkolenia;
 • dostosowanie metod i narzędzi księgowych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa;
 • opracowanie odpowiedniego systemu zapewniającego wysokiej jakości narzędzie wspierające efektywne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Usługa prowadzenia pełnej księgowości obejmuje swym zakresem przede wszystkim:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 • sporządzanie bilansu otwarcia, polityki rachunkowości oraz opracowanie i dostosowanie zakładowego planu kont;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, umorzenia i przeszacowania zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi;
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego;
 • sporządzanie innych, przewidzianych prawem, sprawozdań (np. do urzędów statystycznych);
 • sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji i rozliczeń podatkowych oraz dokumentacji z tym związanej;
 • kalkulacje podatkowe;
 • przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych, kontakt z urzędami w sprawach podatkowych.