(Polish) Sprawozdanie

Sprawozdanie
DENZEL POLSKA Spółka z o.o.
wykonującego czynności rewizji finansowej
w jednostkach zainteresowania publicznego
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014r. i kończący się 31 grudnia 2014r.
(sporządzone w związku z wymogami art. 88 ustawy o biegłych rewidentach)

I Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku.
II Forma organizacyjno – prawna oraz struktura własnościowa
1. Nazwa i adres Spółki
Denzel Polska Spółka z o.o.
Ul. Zabrska 18/4
40-083 Katowice
2. Spółka Denzel Polska działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 11.07.2006r. Repertorium nr A Nr 4226/2006. Okres działalności jednostki nie jest określony.
3. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:
a) wpis do Rejestru Handlowego KRS pod numerem 0000262771 w dniu 30.08.2006r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
b) numer identyfikacji podatkowej NIP 954-25-61-627 nadany przez Urząd Skarbowy w Katowicach,
c) numer identyfikacyjny Regon 240413680 nadany przez Urząd Statystyczny w Katowicach,
d) wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod nr 3801.
4. Struktura własnościowa
a. Biegły rewident posiadający 79,90% udziałów w kapitale zakładowym oraz 79,90% głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b. Pozostałe osoby fizyczne 20,10% udziałów w kapitale zakładowym oraz 20,10% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

III Struktura zarządzania podmiotem
Organami spółki są:
1. Zarząd,
2. Zgromadzenie Wspólników.
Sprawy spółki prowadzi jednoosobowy Zarząd. Członek zarządu jest Biegłym Rewidentem.

Zarząd Spółki oświadcza, że Denzel Polska nie należy do sieci.
IV System wewnętrznej kontroli jakości.
System wewnętrznej kontroli jakości wdrożony w spółce jest zgodny z przepisami ustawy o biegłych rewidentach. Celem zasad określonych w Systemie wewnętrznej kontroli jakości jest zapewnienie przestrzegania standardów rewizji finansowej.

System kontroli jakości zapewnia niezależność i obiektywizm. Sposób wykonywania czynności rewizji finansowej jest zgodny z procedurami systemu wewnętrznej kontroli jakości, dostosowanego do zakresu i specyfikacji prowadzonej działalności. Biegli rewidenci zobowiązani są do dołożenia najwyższej staranności w przestrzeganiu procedur oceny niezależności oraz wykonywania powierzonych zadań z należytą starannością.
W Denzel Polska został wprowadzony system kontroli jakości, który zapewnia zgodność czynności rewizji finansowej z:
- obowiązującymi w Polsce Zasadami Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów oraz, w
kwestiach nieuregulowanych w zasadach etyki, z Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC,
- obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
- Międzynarodowymi Standardami Kontroli Jakości wydanymi przez IFAC.

System wewnętrznej kontroli jakości obejmuje :
- obowiązujące w podmiocie wewnętrzne instrukcje i procedury dotyczące niezależności, akceptacji klienta i poszczególnych zleceń oraz zasady ich przestrzegania,
- zasady przestrzegania ustalonych wewnętrznych procedur i instrukcji dotyczących wykonywania czynności rewizji finansowej, dokumentacji wykonywanej pracy
- wewnętrzną kontrolę i monitorowanie jakości wykonywanych czynności rewizji

Celem wewnętrznego systemu kontroli jakości jest miedzy innymi zapewnienie prawidłowości realizacji procedur wszystkich czynności rewizji finansowej.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmie jest Biegły rewident będący jednocześnie prezesem zarządu – Anna Ramut.

Zarząd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że wewnętrzny system kontroli jakości zapewnia rzetelność i profesjonalizm świadczonych usług rewizji finansowej, zgodnie z zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów, krajowymi standardami rewizji finansowej, przepisami obowiązującego prawa a wdrożone zasady i procedury działają skutecznie i są w praktyce przestrzegane.

V. Wskazanie, kiedy odbyła się ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości, przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru
Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości, zostało przeprowadzone przez Krajową Komisję Nadzoru w dniach od 09 do 11 marca 2015 roku.

VI Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.
W roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2014 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku Denzel Polska Spółka z o.o. wykonała czynności rewizji finansowej w jednej jednostce zainteresowania publicznego (art. 2 pkt 4 uobr)
ERG S.A.
ul. Chemiczna, 42-520 Dąbrowa Górnicza

VII Oświadczenie o stosowanej przez podmiot polityce w zakresie zapewnienia niezależności rewidentów
Zarząd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że stosowane procedury w zakresie zapewnienia niezależności zgodne są z zasadami, o których mowa w art. 56 ustawy. W przypadku wszystkich usług rewizji finansowej Spółka jak i osoby uczestniczące w wykonywaniu tych czynności są obowiązane zachować niezależność co potwierdzają złożeniem oświadczenia.

VIII Oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Zarząd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że zapewnia możliwość wypełniania, przez biegłych rewidentów zatrudnionych w podmiocie, obowiązków w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, wynikających z uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Wszyscy biegli rewidenci zatrudnieni oraz współpracujący z Denzel Polska Spółka z o.o. są objęci systemem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i obowiązek ten wypełniają.
IX Informacje o osiągniętych przychodach
W okresie od 1.01.2014 r. do 31 grudnia 2014 r. osiągnięto następujące przychody:
- badanie sprawozdań finansowych – 29 500 PLN
- usługi poświadczające – 6 000 PLN
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 1 050 087,06 zł,
- świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego 11 980,62 zł,
X Zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz członków zarządu
Kluczowi biegli rewidenci świadczący usługi rewizji finansowej w okresie sprawozdawczym to jedyny członek zarządu zatrudniony na umowę o pracę
Członek zarządu wynagradzany jest na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem.
Przyznanie premii członkowi zarządu uzależnione jest od ogólnej oceny działalności Spółki przez Zgromadzenie Wspólników

XI Osoba odpowiedzialna w imieniu podmiotu za sporządzenie sprawozdania
Odpowiedzialnym za sporządzenie tego sprawozdania jest Anna Ramut – biegły rewident nr ewid. 12372.
Katowice; 31.03.2015r.
Prezes Zarządu, Biegły rewident
Anna Ramut

Copyrights 2011: Denzel Polska, design and development: wiredot