Due diligence

Denzel Polska

Due diligence jest stosowane przed transakcjami fuzji i przejęcia, jak również przed dokonaniem inwestycji przez inwestora zewnętrznego. Rzetelnie przeprowadzone badanie stanu firmy dostarczy Państwu wiarygodnych i obiektywnych informacji na temat podmiotu objętego procedurą due diligence. Procedura ta pozwala na określenie słabych i silnych stron podmiotu i oszacowanie ryzyka związanego z transakcją.

Podstawowy zakres due diligence, jaki Państwu oferujemy, obejmuje zarówno aspekty finansowo-księgowe, jak i aspekty podatkowe.

Finansowo-księgowy zakres due diligence to m.in.:

  • weryfikacja prawidłowości wyceny aktywów i pasywów;
  • ocena prawidłowości ustalania wyniku finansowego;
  • identyfikacja istotnych zmian w zakresie aktywów, pasywów, przychodów i kosztów;
  • ocena wpływu zawartych umów na sytuację finansową i majątkową podmiotu;
  • identyfikacja i ocena trendów sprzedażowych podmiotu oraz ogólnego trendu na rynku.

  Aspekt podatkowy due diligence to identyfikacja istotnych zagrożeń podatkowych, ocena prowadzonych rozliczeń podatkowych i ich prawidłowości, analiza możliwych obszarów ryzyka.